POLITYKA PRYWATNOŚCI KUJAWSKIEZIOŁA.PL I SŁOIKNATURY.PL

W związku z działalnością Administratora w ramach serwisów kujawskieziola.pl oraz sloiknatury.pl przetwarzane są Twoje dane osobowe zgodnie z treścią przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie).

1. Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest Kujawskie Zioła spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skibicach, adres: Skibice 13, 87-850 Choceń, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000362997, numer NIP: 8883085386, numer REGON: 340796530, kapitał zakładowy: 640000,00 zł opłacony w całości.

2. Jak możesz skontaktować się z Administratorem?
Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem następujących środków:

Jeżeli odwiedzasz strony internetowe

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

kujawskieziola.pl lub sloiknatury.pl− ewentualnego przeciwdziałania działaniom niezgodnym z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.Dane te zapisujemy w szczególności w ramach plików cookie oraz logów dotyczących odwiedzin strony internetowej. Tymi danymi może być Twój adres IP lub rejestrowanie działań podejmowanych na stronie.Prawną podstawą do przetwarzania danych w tym zakresie jest przepis art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, umożliwiający przetwarzanie danych w sytuacji gdy jest to niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, przy czym prawnie uzasadnionym interesem administratora w tym przypadku jest zapewnienie prawidłowego działania strony, prowadzenie statystyk dotyczących działania strony internetowej, wyświetlanie reklam, przeciwdziałanie oszustwom i naruszeniom przepisów prawa.
Jeżeli korzystasz z formularza kontaktowego znajdującego się na naszych stronach internetowych lub wysyłasz nam wiadomość na podane w ramach stron adresy e-mail lub kontaktujesz się z nami listownie lub telefoniczniePrzetwarzamy Twoje dane osobowe, takie jak Twoje imię i nazwisko, adres e-mail, adres listowny lub głos w celu kontaktowania się z Tobą i wymiany wiadomości.Prawną podstawą do przetwarzania danych w tym zakresie jest przepis art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, umożliwiający przetwarzanie danych w sytuacji, gdy jest to niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Prawnie uzasadnionym interesem administratora w tym przypadku jest konieczność przetwarzania danych w celu kontaktu z osobami i udzielenia im odpowiedzi na zadane pytania.
Jeżeli zakładasz KontoPrzetwarzamy Twoje dane osobowe w celu umożliwienia stworzenia i prowadzenia Konta Użytkownika, w tym korzystania z jego funkcjonalności. W takiej sytuacji przetwarzać będziemy Twoje imię i nazwisko, adres e- mail, numer telefonu oraz dane adresowe.
w naszym serwisie sloiknatury.plW takich przypadkach podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest przepis art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia, umożliwiający przetwarzanie danych w sytuacji, gdy jest to niezbędne zawarcia oraz do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
Jeżeli dokonujesz zakupów w ramach naszego sklepu internetowego sloiknatury.pl bez założenia Konta Użytkownika.W ramach sklepu internetowego sloiknatury.pl możliwe jest złożenie zamówienia dotyczącego oferowanych przez nas produktów. W takiej sytuacji przetwarzamy Twoje dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail i adres wysyłki oraz telefon w celu nawiązania oraz wykonania umowy pomiędzy nami i Tobą.W takich przypadkach podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest przepis art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia, umożliwiający przetwarzanie danych w sytuacji, gdy jest to niezbędne zawarcia oraz do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.Ponadto, przetwarzamy Twoje dane w celu wypełniania ciążących na nas obowiązków prawnych w związku z zawieraniem umów, w szczególności rachunkowych i podatkowych – na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia, umożliwiającego przetwarzanie danych w sytuacji, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
Jeżeli kontaktujesz się z nami w celu nawiązania współpracy lub jesteś już naszym Klientem, Dostawcą, Usługodawcą albo współpracujesz z nami na podstawie umowy cywilnoprawnejJeżeli kontaktujesz się z nami w celu rozpoczęcia korzystania z naszych usług, wówczas przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy.Jeśli jesteś już naszym Klientem, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wykonania naszej umowy.W takich przypadkach podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest przepis art. 6 ust.
 1 lit. b) Rozporządzenia, umożliwiający przetwarzanie danych w sytuacji gdy jest to niezbędne zawarcia oraz do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowyPonadto, przetwarzamy Twoje dane w celu wypełniania ciążących na nas obowiązków prawnych w związku z zawieraniem umów, w szczególności rachunkowych i podatkowych – na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia, umożliwiającego przetwarzanie danych w sytuacji, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
Jeśli jesteś osobą, która występuje w imieniu naszego Klienta, Dostawcy lub Usługodawcy (czyli podmiotu, która zawarł z nami umowę) i w związku z tym kontaktujesz się z nami, działając jako przedstawiciel Klienta, Dostawcy lub Usługodawcy (np. jako członek zarządu, pracownik lub współpracownik)Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zawarcia oraz wykonania umowy pomiędzy nami a Klientem, Dostawcą lub Usługodawcą.Prawną podstawą do przetwarzania Twoich danych osobowych jest przepis art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia, który wskazuje, że przetwarzanie danych jest dopuszczalne w sytuacji, gdy jest to niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Prawnie uzasadnionym interesem administratora w tym przypadku jest właśnie wykonanie umowy pomiędzy nami a naszym Klientem, Dostawcą lub Usługodawcą co wymaga kontaktowania się z przedstawicielami Klienta, Dostawcy lub Usługodawcy.
Gdy musimy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu zapobiegania nadużyciom i oszustwom oraz ewentualnemu dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniamiPrzetwarzamy Twoje dane także w celu obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes – w takim przypadku przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, które stanowi, że przetwarzanie danych jest dopuszczalne, gdy jest niezbędne w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora.
Jeżeli wchodzisz na nasz fanpage na Facebooku, Instagramie, TikToku czy YouTube, obserwujesz jePrzetwarzamy Twoje dane osobowe w celu monitorowania ruchu i prowadzenia działań marketingowych dotyczących naszych usług. W ramach tych portali społecznościowych możemy kierować do
lub reagujesz na nasze postyCiebie treści marketingowe (wyświetlać posty oznaczone jako sponsorowane) zgodnie z regulaminem tych platform.Dane związane z działalnością naszego fanpage na Facebooku, Instagramie, YouTube, TikToku przetwarzamy na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia, czyli na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, przy czym prawnie uzasadnionym interesem administratora w tym przypadku jest prowadzenie statystyk i działań marketingowych.
Jeżeli zamieszczasz opinie lub recenzje o produktach, które sprzedajemy za pomocą serwisu sloiknatury.plPrzetwarzamy Twoje dane osobowe w postaci imienia lub pseudonimu w celu umożliwiania Ci wystawiania ocen i recenzji zakupionych produktów.Prawną podstawą do przetwarzania danych w tym zakresie jest przepis art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, umożliwiający przetwarzanie danych w sytuacji, gdy jest to niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Prawnie uzasadnionym interesem administratora w tym przypadku jest konieczność przetwarzania danych w celu umożliwienia dzielenia się opiniami dotyczącymi zakupionych od nas produktów.
Jeżeli rejestrujesz się do naszego newsletteraPrzetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wysyłki newslettera.Prawną podstawą do przetwarzania danych w tym zakresie jest przepis art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, umożliwiający przetwarzanie danych w sytuacji, gdy jest to niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Prawnie uzasadnionym interesem administratora w tym przypadku jest prowadzenie działań marketingowych i reklamowych, które następują za pomocą newslettera.Administrator pragnie wskazać, że w celu przedstawienia oferty za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub
 urządzeń telekomunikacyjnych, pozyskuje on zgody stosownie do wymogów wynikających z przepisów prawa. Zgoda na otrzymywanie wiadomości newsletter jest wymagana na podstawie przepisów Prawa Telekomunikacyjnego właśnie w odniesieniu do wysyłki wiadomości marketingowych, takich jak newsletter.

4. Komu mogą zostać udostępnione Twoje dane osobowe?
W celu prawidłowego świadczenia przez nas usług korzystamy z pomocy niektórych podmiotów trzecich. Dlatego podane przez Ciebie dane osobowe mogą zostać przekazane:

5. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Dokładamy starań, by przechowywać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak długo są one rzeczywiście niezbędne, a po tym czasie je usuwamy. Czas przechowywania Twoich danych osobowych zależy od tego, w jaką interakcję z nami wchodzisz:

6. Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem danych osobowych?
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące prawa:

Prawo dostępuMożesz żądać od nas potwierdzenia, że Twoje dane osobowe są przetwarzane oraz uzyskania stosownych informacji na ten temat, w tym informacji jakie dane są przetwarzane i w jakim celu.
Prawo do sprostowaniaMasz prawo żądać niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych danych osobowych oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
Prawo do usunięcia danychMasz prawo żądać niezwłocznego usunięcia danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:→ dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania

Masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeśli:

Prawo żądania przeniesienia danych

Masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Ciebie dotyczące oraz przesłać te dane osobowe innemu administratorowi, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody oraz w sposób zautomatyzowany.

Prawo do

Prawo do

Masz prawo do wniesienia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

wniesienia skargi

Masz prawo do wyrażenia sprzeciwu w zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu.

wyrażenia sprzeciwu

Prawo do cofnięcia zgody

Jeżeli dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na

 zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Możliwość cofnięcia zgody dotyczy również przetwarzania danych osobowych w sytuacjach, gdzie pozostałe przepisy prawa wymagają zgody (np. w przypadku wysyłki komunikatów marketingowych na bazie przepisów Prawa Telekomunikacyjnego).

7. O czym jeszcze warto wiedzieć?
Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym o profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz w przypadku przetwarzania danych w celu zawarcia lub wykonywania z nami umowy brak podania danych może skutkować niemożnością świadczenia przez nas usług.

Pliki Cookie

Pliki cookie to małe pliki, umożliwiające lub ułatwiające korzystanie z niektórych funkcji strony internetowej. Mogą być zapisywane na Twoim urządzeniu bezpośrednio przez nas lub przez podmioty trzecie, z którymi współpracujemy. W ramach korzystania z plików cookie możemy przetwarzać dane osobowe, w szczególności takie jak adres IP, historia korzystania ze strony internetowej, czy też informacje o używanym urządzeniu lub oprogramowaniu. Stosowane przez nas pliki cookie są związane z funkcjonowaniem naszej strony internetowej, służą do kontroli ruchu na stronie, tworzenia statystyk w zakresie korzystania ze strony przez jej użytkowników, podejmowaniu działań marketingowych, zapobieganiu błędom i usterkom technicznym, zapewnieniu bezpieczeństwa strony czy też zapobieganiu nadużyciom i naruszeniom prawa.

Wyróżnia się następujące pliki cookie:

Cookie sesyjne: są przechowywane na urządzeniu w czasie, w którym korzystasz z naszej strony internetowej (są usuwane po zamknięciu przeglądarki). Cookie sesyjne umożliwiają prawidłowe korzystanie z naszej strony internetowej. Ich zablokowanie może skutkować wystąpieniem błędów lub uniemożliwieniem skorzystania ze strony.

Cookie trwałe: są przechowywane na Twoim urządzeniu do momentu ich skasowania lub do momentu ich wygaśnięcia.

Wykorzystanie plików cookie opiera się o Twoją zgodę, wyrażoną stosownie do treści przepisu art. 173 § 1 ustawy Prawo Telekomunikacyjne. Wskazujemy, że brak takiej zgody

lub późniejsze usunięcie plików cookie może skutkować niemożnością skorzystania z funkcjonalności strony.

Istnieje możliwość ograniczenia lub wyłączenia plików cookie w ramach Twojego urządzenia, za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Przeglądarki internetowe umożliwiają wyłączenie wszystkich plików cookie lub ich części (np. pochodzącej od podmiotów trzecich). W przypadku wyłączenia plików cookie w części, na Twoim urządzeniu mogą zostać zapisane pliki cookie generowane przez naszą stronę, umożliwiające prawidłowe działanie strony. W przypadku ograniczenia stosowania plików cookie, korzystanie z naszych poszczególnych usług świadczonych może mieć jednak charakter ograniczony, a w niektórych wypadkach może okazać się niemożliwe.